พลังงานหมุนเวียน

วัสดุอินทรีย์หมุนเวียน เช่น ไม้ พืชผลทางการเกษตรหรือสิ่งปฏิกูล และของเสียจากบ้านเรือน โดยเฉพาะเมื่อใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงหรือพลังงาน ชีวมวลเผาไหม้ได้โดยตรงหรือแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น เอทานอลและมีเทน ตัวอย่างชีวมวล คือวัสดุจากพืชที่ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยไอน้ำ

วิธีการทำงาน

ปัจจุบัน เราใช้ชีวมวลสี่ประเภท ได้แก่ ไม้และผลิตผลทางการเกษตร ขยะมูลฝอย ก๊าซฝังกลบ และก๊าซชีวภาพ รวมถึงเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ (เช่น เอทานอล หรือไบโอดีเซล) ทุกวันนี้ ชีวมวลส่วนใหญ่คือพลังงานที่ผลิตขึ้นในท้องถิ่น ไม้ - ท่อน เศษ เปลือก และขี้เลื่อย คิดเป็นประมาณ 46 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานชีวมวล

General Flow Chart (Power Plant)

ตัวอย่างขยะเชื้อเพลิงชีวภาพ

wood-chips

เศษไม้

rice-straw

ฟางข้าว

coconut-husk

เปลือกมะพร้าว

empty-fruit-bunch

ทะลายเปล่า

corn-cob

ซังข้าวโพด

tree-bark

เปลือกไม้

OilPalmTrunk-Fibre

ใยไม้ต้นปาล์มน้ำมัน

TapiocaWaste

กากมันสำปะหลัง

Cassava-Rhizome

เหง้ามันสำปะหลัง

Rice-Husk

แกลบ

Brewery-Waste

ของเสียจากโรงต้มเบียร์

Palm-Shell

กะลาปาล์ม