ที.เอส. รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด

สิงคโปร์
300 Beach Road,
#31-07 The Concourse
Singapore 199555

ไทย
127 อาคารเกษร ชั้น 26 ถนนราชประสงค์
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

ฟิลิปปินส์
Uptown Bonifacio Tower Three
36th Street Corner & 11th Avenue
Unit 09-110, Manila 1634, Philippines