Surin, Thailand
Fuel: Rice Husk 
Capacity: 9.9 MW, 55tons/hr boiler @ 37  bar(g), 435oC with step grate

ที่ตั้งโรงงาน
สุรินทร์ ประเทศไทย

เชื้อเพลงชีวมวล
แกลบ

ความจุโรงงาน
9.9 มวลโมเลกุล, หม้อไอน้ำ 55 ตัน/ชั่วโมงที่ 37 บาร์ (ก.), 435 องศาเซลเซียสพร้อมตะกรับแบบขั้น